ติดต่อ

  โรงเรียนบ้านหินกอง  หมู่ที่  6  ต.ห้วยบง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ   36000
  
    โทรศัพท์  044 870254