ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหินกองก่อตั้งเมื่อ   ..  2497    นักเรียนโรงเรียนบ้านหินกอง   ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านห้วยหว้า  ระยะทาง  ประมาณ  3  กิโลเมตร  การเดินทางเป็นไปด้วยความลำบาก ชาวบ้านจึงร่วมมือร่วมใจกัน สร้างอาคารเรียนขึ้นเป็นอาคารเรียนชั่วคราวในที่สาธารณประโยชน์     มีเนื้อที่  34 ไร่  1 งาน74 ตารางวา  และให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านหินกองโดยมีนายเครื่อง สุรฤทธิพงศ์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยหว้ามาทำการสอน  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านห้วยหว้า นายเลื่อน  ทองดี  ศึกษาธิการอำเภอเมืองชัยภูมิในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน  โดยมีนักเรียนทั้งหมด  36  คน    เปิดสอนตั้งแต่ ป.1 – .4  ต่อมา  ..2498   การเรียนการสอนไม่ได้ผลเท่าที่ควร  จึงได้ส่งเด็กชั้น  .3 – .4   กลับไปเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยหว้า    คงมีนักเรียนชั้น  .1 – .2  จำนวน  21  คน   เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านหินกอง  ต่อมาปี พ..  2504 ได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น โดยมีนายพิทยนันท์    คงนาวัง   เป็นครูใหญ่  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหินกอง  มีเนื้อที่  27  ไร่  3  งาน  56.4   ตารางวา   เปิดทำการสอนตั้งแต่    ชั้นอนุบาลปีที่    1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6  จำนวน  8 ห้องเรียน ในปีการศึกษา  2554   มีนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา   11   คน  และระดับประถมศึกษา     33    คน   รวมทั้งสิ้นมีนักเรียน จำนวน 44   คน  มีครู   5  คน  ลูกจ้างประจำ(ช่างสีชั้น 31   คน   โดยมีนายอติวิชญ์   ฉางชัยภูมิ  เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                                                                                                                                             คำขวัญโรงเรียน

เพียรพยายาม    ใฝ่ศึกษา    หาความรู้     คู่คุณธรรม

ปรัชญา

แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี

 ปณิธาน

ปฏิรูปการเรียน  พัฒนาสู่มาตรฐาน  นำลูกหลานอ่านออกเขียนได้  ใฝ่ใจพัฒนานำพาเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ผู้ปกครองสนองต่อชุมชน

คติพจน์

หมั่นศึกษา  ใฝ่ศึกษา  หาความรู้  คู่คุณธรรม


 สีประจำโรงเรียน

สีแดง   หมายถึง   ความแข็งแรง  พละกำลัง  ความอดทน  ความปรารถนา  และความรัก

                                  สีขาว   หมายถึง   ความบริสุทธิ์  สะอาดผ่องใส  เรียบง่าย ความนบน้อม ความอ่อนโยน

                                         อักษรย่อของโรงเรียน

                                                                                            ห.ก

                                                                           เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

                                                                                                    เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต

ของฝากจากหินกอง

   โรงเรียนหินกองหนองน้ำใสมีใจรัก

   ชอบปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

   อีกทั้งครูปลูกฝังศิษย์ตลอดไป

  ชีวิตไทยนำวิถีที่ดีเอย