บุคลากรนางอุทิศ   ศรีวงษ์ชัย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน้านหินกอง


นางอาภา   เกตุโพนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอุทิศ   ศรีวงษ์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสาทร   บึงชัยภูมิ
ลูกจ้างประจำ  ช่างสี ชั้น 3